វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ

National Institute of Education
សេវាកម្មអ៊ីនធើណេត

បណ្ណាល័យមានផ្តល់សេវាកម្ម អ៊ីនធើណេតដល់អ្នកដែលចូលបណ្ណាល័យប្រើប្រាស់ដោយសេវី។

សេវាកម្មអ៊ីនធើណេត មានគឺប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនផ្ទាល់ក្នុងបណ្ណាល័យ។​ សម្រាប់អ្នកដែលប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទឬកុំព្យូទ័រយួរដៃក៏អាចភ្ជាប់ទៅកាន់Wifi របស់បណ្ណាល័យផងដែរ។Patron Login