វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ

National Institute of Education
របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវបញ្ចប់ការសិក្សា

នៅក្នុងបណ្ណាល័យមានតម្កល់របាយការណ៏ស្រាវជ្រាវរបស់និស្សិតដែលបានបញ្ជប់ការសិក្សា។ សម្រាប់របាយការណ៍គឺអាចខ្ចីបាន ដោយប្រើប្រាស់បណ្ណ័ណបណ្ណាល័យ។Patron Login