វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ

National Institute of Education

NIE E-Library

Learning, Sharing, Creation

ម៉ោងធ្វើការ

ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃសៅរ៍

ម៉ោង ៨:០០ព្រឹក ដល់

ម៉ោង ៧:០០យប់

សៀវភៅចូលថ្មី


ព្រឹត្តិការណ៍ និងព័ត៌មាន


សិក្ខាសាលាស្តីពីការធ្វើកាតាឡុក និង​Inter-library loan

Read More

Documentary Screening

Read More

Promotion of Commercial Biogas Plant Project's Newsletter Issue

Read More

Patron Login